Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EindhovendeLekkerste.nl

1. Definitie

Opdrachtnemer: EindhovendeLekkerste.nl – Bakkerij Jan Kuijpers, hierna genoemd EindhovendeLekkerste.nl, gevestigd te Poeijersstraat 1-3, 5642 GA te Eindhoven telefoonnummer 040-2813208, e-mailadres info@EindhovendeLekkerste.nl. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur. Het KvK-nummer is 17002966, btw-identificatienummer is NL 804443063B01.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: Aangezien het hier een vers product betreft, zie 8.1  (annulering)

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst

3.1. Aanvaarding
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Bevestiging
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3. Techniek
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5. Informatie
Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

4. Bestellingen

4.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www. EindhovendeLekkerste.nl

4.2. Bestelmomenten
Besteld voor 9.30 is op dezelfde dag nog geleverd tussen 10.00 en 12.00 uur en 16.00 en 18.00 uur.
Voor producten met een langere productie tijd, aangegeven met een groen uitroepteken geldt de volgende levertijd: Voor 22:00 uur besteld, geleverd de volgende dag tussen 08:00 en 10:00 uur geleverd, of tussen 10:00 en 12:00 uur geleverd, of tussen 16:00 en 18.00 uur geleverd.
Producten met een afbeelding kunnen niet dezelfde dag geleverd worden.

4.3. Logo/afbeelding op producten
Een logo wordt met eetbare inkt op een "witte" icing ondergrond geprint. Witte icing is nooit spierwit maar is crèmekleurig.
Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG, of GIF  bij de bestelling (als bijlage) te worden gevoegd. Kleurafwijkingen kunnen voorkomen. Lichte kleuren zoals roze en grijs kunnen slecht zichtbaar zijn op de ondergrond waardoor letters en logo's slecht leesbaar kunnen zijn. We doen geen aanpassingen aan het aangeleverd bestand, de afdruk wordt geprint zoals aangeleverd.

5. Levertijd en Bezorging

5.1. Levertijd
Besteld voor 9.30 is op dezelfde dag nog geleverd tussen 10.00 en 12.00 uur en 16.00 en 18.00 uur. M.u.v. de woensdag!
Voor producten  met een langere productie tijd, aangegeven met een groen uitroepteken geldt de volgende levertijd: Voor 22:00 uur besteld, geleverd de volgende dag tussen 08:00 en 10:00 uur geleverd, of tussen 10:00 en 12:00 uur geleverd, of tussen 16:00 en 18.00 uur geleverd.
Producten met een afbeelding kunnen niet dezelfde dag geleverd worden

5.2 Bezorging
Standaard bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 - 10.00 uur, 10:00 - 12.00 uur en tussen 16.00 – 18.00 uur. Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen, Koningsdag .

EindhovendeLekkerste.nl behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Indien opdrachtgever een verzoek aan opdrachtnemer richt om het bestelde op een bepaald tijdstip af te leveren, zal opdrachtnemer dit tijdstip als een richttijd beschouwen. Opdrachtnemer is niet gehouden om op het voorkeurstijdstip te leveren.

5.3. Aflevering
Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie, t.a.v. de  aangegeven afdeling en bij consumenten aan de voordeur. EindhovendeLekkerste.nl is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Bij twijfel dient opdrachtgever de bevestiging te kunnen overleggen.

5.4. Spoedbezorging
Voor spoedbezorgingen dient de opdrachtgever contact op te nemen met EindhovendeLekkerste.nl
 
5.7. Overmacht

5.7.1 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

5.7.2 Blijvende overmacht
In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

6. Betaling

6.1. Facturatie/betaling
Betaling geschiedt alleen op basis van vooruit betaling via ideal of betalen bij afhalen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Adressering/data
Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. EindhovendeLekkerste.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.


7.2. Logo/tekst
EindhovendeLekkerste.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.

7.3. Personaliseren van het product
EindhovendeLekkerste.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van afbeelding die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot,
de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele claim zijn te kosten van de opdrachtgever en dien dienen ten allen tijden door de opdrachtgever zelf te worden afgehandeld.


8. Annulering

8.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met EindhovendeLekkerste.nl. Dit kan alleen telefonisch of via mail . Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. Indien u wilt annuleren kan dit tot 16.00 uur voor leveringen de daarop volgende dag(en). Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de bestelling of levertijd. Indien er betaalt is via ideal zal het geld worden terug gestort. Bij leveringen voor dezelfde dag is annulering niet meer mogelijk.

8.2. Door EindhovendeLekkerste.nl
EindhovendeLekkerste.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

9. Wijzigingen
Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met EindhovendeLekkerste.nl. Dit kan alleen telefonisch of mail . Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Indien u wilt wijzigen kan dit tot 16.00 uur voor leveringen de daarop volgende dag(en).  Bij leveringen voor dezelfde dag is wijziging niet meer mogelijk. EindhovendeLekkerste.nl kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

10. Klachten
Op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij EindhovendeLekkerste.nl. Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt het geleverde product te alle tijden door ons opgehaald om de klacht te beoordelen.(u dient het product te bewaren) Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is het product op te halen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

11. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen gegevens van een persoon alleen worden verstrekt met toestemming van de persoon in kwestie.

12. Uitstraling

12.1. Product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.EindhovendeLekkerste.nl

14. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.EindhovendeLekkerste.nl zijn inclusief 6% btw en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

15. Herroepingsrecht bij levering van producten

15.1. Herroepen
Bij de aankoop van producten heeft de consument geen mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

15.2. Retourneren
Het gaat hier om een vers product en het is niet mogelijk deze te retourneren.


16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Plaats
Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.